NLC

Rare Books

Zhaocheng Jin Zang (Zhaocheng Jin Tripitaka)

Printed between the 9th year of Huangtong Period (1149) and the 13th year of Dading Period (1173), Jin Dynasty.

This particular set of Tripitaka was printed during the Jin Dynasty. This sole surviving set, which was originally kept at Guangsheng Temple in Zhaocheng, Shanxi, was generally named as the "Zhaocheng Tripitaka" or simply "Jin Tripitaka".